Zápis do 1. tříd pro školní rok 2021/2022

Zápis k základnímu vzdělávání proběhne v ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9, p. o. v termínu od 6. 4. 2021 do 16. 4. 2021.

Zápis proběhne způsobem popsaným v následujících článcích.

Den otevřených dveří neorganizujeme.Zápis k PŠD bude letos opět probíhat v úplné koordinaci se systémem elektronické podpory zápisu, který nabízí město Brno.
Výhody využití tohoto systému

 • časová úspora u samotného zápisu, kdy se přes systém podaná žádost již pouze zaeviduje
 • možnost vytištění potřebných dokumentů a jejich případná úprava
 • možnost sledování průběhu přijímacího řízení i online komunikace
 • poskytnutí rodičům online informace o přijetí/nepřijetí dítěte,
 • zjednodušení administrace vedení ZŠ,
 • zjištění informace, že je dítě přijato na více ZŠ,
 • zjištění informace o dětech, které nebyly u zápisu,
 • poskytnutí zpětné vazby městu a zřizovatelům a dalším spolupracujícím institucím.

  Informace k elektronické podpoře zápisu do základních škol v městě Brně si můžete prohlédnout zde.
  Podrobnější popis, jak by měl elektronický zápis do ZŠ probíhat naleznete zde.  Je bezpodmínečně nutno provést registraci do elektronického systému u všech dětí, u nichž nastala povinnost zápisu k PŠD, a to ještě před termínem vlastního zápisu na škole. Máte možnost se v tomto systému rozhodnout, zda budete žádat o přijetí k PŠD, nebo o odklad PŠD.
  1. Chci přijetí k povinné školní docházce (PŠD)
  Po provedení registrace a zadání potřebných údajů do systému elektronického zápisu města Brna je nutno vytisknout žádost o přijetí k povinné školní docházce. Žádost vytiskněte celou včetně přílohy Informační povinnost, kterou je nutno podepsat (4 strany). Nezapomeňte podepsat i žádost o přijetí k povinné školní docházce. Kromě přihlášky vyplňuje zástupce dítěte ještě Zápisní lístek (ke stažení zde). Zápisní lístek je nutno stáhnout ze stránek školy a mít jej vyplněný dopředu. Zápisní lístek je nutno také podepsat. Pokud má dítě v naší škole, případně v naší MŠ sourozence, je nutno to uvést do Zápisního lístku.
  Žádost, rodný list dítěte a zápisní lístek doručíte do školy níže uvedenými způsoby. Zde bude žádost o přijetí zaevidována do elektronického systému a následně bude zahájeno řízení o přijetí k PŠD. Vstupní pohovory s dětmi vzhledem k epidemiologické situaci v ČR letos neproběhnou.  Způsoby doručení podkladů k řízení o přijetí:
  1. Elektronicky – naskenovanou, podepsanou žádost o přijetí (včetně přilohy), sken, případně fotokopii rodného listu dítěte a sken podepsaného a vyplněného zápisního lístku pošlete jako přílohy e-mailu prostřednictvím schránky elektronické pošty, kterou jste uvedli jako kontaktní při registraci do systému elektronického zápisu, na adresu školy – zapis(zavinac)zsblazkova.cz
  2. Prostřednictvím datové schránky – žádost o přijetí, spolu s kopií rodného listu a zápisním lístkem dítěte lze zaslat i do datové schránky školy - ID datové schránky: yd7xdgp
  3. Poštou – originál podepsané žádosti spolu s obyčejnou kopií rodného listu dítěte a originálem vyplněného a podepsaného zápisního lístku lze zaslat na adresu kanceláře školy poštou, případně kurýrní nebo přepravní službou.
  4. Osobní doručení do školy – originál žádosti, rodného listu a zápisního lístku lze ve výjimečných případech osobně doručit přímo do kanceláře školy. Prosíme, tuto možnost využívejte zcela výjimečně, pouze pokud opravdu nemáte možnost uvedené dokumenty zaslat výše uvedenými způsoby. Tímto způsobem lze přihlásit dítě i v případě, že nemáte možnost registrace do systému elektronického zápisu, případně nemáte možnost potřebné dokumenty vytisknout. V takových případech je nutno přinést s sebou také občanský průkaz. Na osobní předávání žádostí byly vyčleněny termíny 15. 4. 13.00 – 16,00 a 16. 4. 2021 8.00 – 13.00 hodin.
  Všechny žádosti o přijetí je nutno kterýmkoli výše uvedeným způsobem doručit do školy ve stanoveném termínu zápisu od 6. 4. 2021 do 16. 4. 2021.

  2. Chci odklad povinné školní docházky (PŠD)
  Pokud jste rozhodnuti žádat o odklad PŠD, po provedení registrace a zadání potřebných údajů do systému elektronického zápisu je nutno vytisknout žádost o odklad PŠD.
  K žádosti je nutno doložit doporučení školského poradenského zařízení (PPP, nebo speciální pedagogické centrum) a doporučení odborného lékaře.
  Pokud již máte patřičné podklady pro odklad PŠD včetně přílohy vyřízené, doložte je spolu s žádostí a rozhodnutí bude možno následně vydat. Pokud potřebné podklady nemáte, bude řízení přerušeno a budete vyzváni k doplnění podkladů pro vydání rozhodnutí o odkladu PŠD ve školou stanoveném termínu.
  Všechny podklady k řízení o odkladu povinné školní docházky lze obdobně, jako dokumenty k řízení o přijetí doručit do školy výše uvedenými způsoby.
  Žádosti o odklad je možno podávat v termínu od 1. 4. 2021, nejpozději však do 30. 4. 2021 - zákonem stanovený termín zápisu k PŠD.
  V příštím školním roce plánujeme otevřít tři první třídy. Vzhledem k prostorovým možnostem školy a kapacitě budov i počtu tříd druhého stupně předpokládáme celkový počet žáků v budoucích prvních třídách do 84 žáků.
  V případě překročení tohoto počtu budou při přijímacím řízení upřednostňováni žáci ze spádového obvodu a budou využita kritéria pro přijímání do prvního ročníku základního vzdělávání - viz následující odkaz..
 • Informace o zápisu plynoucí ze Školského zákona:

  Povinná školní docházka

  Odklad povinné školní docházky

  Desatero pro rodiče předškoláka

  Školní zralost

  Kritéria pro přijetí